દેશ્રેટ ક્રાઉન

દેશ્રેટ ક્રાઉન

દેશરેટ, જેને ઇજિપ્તના લાલ તાજ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે છે પ્રતીક લોઅર ઇજિપ્ત, જમીન દેવીઓ વેજેટ. તે પણ જેમ વપરાય છે અક્ષર કેમેટ, સેટના પ્રદેશમાં ફળદ્રુપ જમીન.