હેજ તાજ

હેજ તાજ

હેડજેટ વ્હાઇટ ક્રાઉન એ બે ઇજિપ્તીયન તાજમાંથી એક હતું જે ઉચ્ચ ઇજિપ્તના રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેને લોઅર ઇજિપ્તના લાલ તાજ, દેશરેટ સાથે જોડવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે દેશને એકીકૃત કરવામાં આવ્યો ત્યારે ઇજિપ્તનો ડબલ તાજ Pshent બનાવવામાં આવ્યો હતો.