» સિમ્બોલિઝમ » ઇજિપ્તીયન પ્રતીકો » જીવનનું વૃક્ષ પ્રતીક

જીવનનું વૃક્ષ પ્રતીક

જીવનનું વૃક્ષ પ્રતીક

પાણીની હાજરી સાથે સંકળાયેલું, જીવનનું વૃક્ષ પ્રાચીન ઇજિપ્ત અને દંતકથાઓનું શક્તિશાળી પ્રતીક અને ચિહ્ન હતું.
પ્રાચીન ઇજિપ્તીયન પૌરાણિક કથાઓ અનુસાર, જીવનના પૌરાણિક વૃક્ષે શાશ્વત જીવન અને સમયના ચક્રનું જ્ઞાન આપ્યું હતું.

ઇજિપ્તવાસીઓ માટે, તે જીવનનું પ્રતીક હતું, ખાસ કરીને પામ અને સાયકેમોર વૃક્ષો, જ્યાં બાદમાંનું વધુ મહત્વ હતું, કારણ કે સ્વર્ગના દરવાજા પર બે નકલો ઉગાડવાની હતી, જ્યાં રા દરરોજ હતો.

જીવનનું વૃક્ષ હેલિઓપોલિસમાં રાના સૂર્યના મંદિરમાં હતું.
જીવનનું પવિત્ર વૃક્ષ સૌપ્રથમ દેખાયું જ્યારે રા, સૂર્ય દેવ, પ્રથમ વખત હેલિઓપોલિસમાં દેખાયા.